Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila

komentar-jnp-naslovnicaDonošenjem Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor po prvi se put u Republici Hrvatskoj pokušalo formalno odrediti odgovarajuće metodološke i nomotehničke standarde za izradu svih vrsta propisa. Unatoč ozbiljnim nedostatcima iz tog akta, on predstavlja pravnu zbilju i barem okvirnu smjernicu za svaku buduću normativnu aktivnost. Kao takav, spomenuti će se akt morati u određenoj mjeri primjenjivati. Međutim, kako on sadržava neke očigledne pogreške i na mnogim mjestima odstupa od nomotehničkih tradicija, načela, standarda i pravila koja su propisana u većini relevatnih usporednih pravnih poredaka, ni u kojemu slučaju njegova stroga primjena ne bi mogla postići željeni rezultat – pridonijeti kvaliteti i primjenjivosti svih vrsta propisa. Zbog takve se situacije ovim komentarom pokušalo čitatelju prikazati i pojasniti odredbe Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor te pružiti smjernice i preporuke za njihovu primjenu. Kratki pregled sadržaja…

Autori: Anamarija Livaja, mag. iur., doc. dr. sc. Ivan Milotić, dipl. iur.

Izdavač: RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Pravna biblioteka, studeni 2015., 112 stranica, ISBN: 978-953-272-125-6. Cijena: 98,70 kn Naruči…

Izrada općih akata

nomotehnika-naslovnicaNomotehnika (složenica od grčkih riječi nomos (νόμος), što znači zakon i tehne (τέχνη) što znači vještina) je tehnika izrade općih pravnih akata, ili u užem smislu, pravna znanost o strukturi pravila i općih akata te o njihovu sastavljanju i izradi. Izrada općih pravnih akata poput zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr., složena je djelatnost koja obuhvaća niz nomotehničkih načela, koncepata, metoda, pravila, smjernica i preporuka. Pravna sigurnost umnogome ovisi o pravilnoj izradi općih pravnih akata, ali i o jasnoći, dorečenosti te preciznosti u njima sadržanih pojmova i izričaja. Svaki opći pravni akt mora imati primjerenu strukturu, sadržaj i precizni (nedvosmisleni) izričaj jer su to bitni čimbenici koji neposredno utječu kako na njegovu primjenu u praksi tako i na ostvarivanje namjeravanih ciljeva koji su se njegovim donošenjem željeli postići. Zbog svijesti o njihovoj važnosti za pravnu sigurnost i primjenu prava u pravnim poretcima oblikovana su načela, pravila i metode za izradu općih pravnih akata (tzv. nomotehnička pravila ili nomotehničke smjernice). Oni su se tijekom vremena izgrađivali, prilagođavali i unaprjeđivali, čime je postupno stvorena zasebna znanstvena disciplina – nomotehnika (njem. Gesetztechnik, Gesetzgebungstechnik; tal. formulazione techica dei testi legislativi; fra. méthodologie juridique de rédaction des textes juridiques; eng. legislative drafting).

Ovom se knjigom na jednostavan način i uz brojne praktične primjere čitatelju objašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata. Knjiga je stoga izrađena kao praktični priručnik s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.

Autori: doc. dr. sc. Ivan Milotić, dipl. iur. i Domagoj Peranić, dipl. iur.

Suradnici: Anamarija Livaja, mag. iur.; Terezija Marić, dipl. iur.; Marko Zoričić, dipl. ang. i soc., spec. konf. prev.; Ivan Palčić, dipl. iur.; Vjekoslav Ivančić, mag. iur.

Izdavač: RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Pravna biblioteka, ožujak 2015., 416 stranica, ISBN: 978-953-272-116-4. Cijena: 189 kn Naruči…

Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila

Hrvatski sabor je na svojoj 17. sjednici, održanoj 19. lipnja 2015., donio Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Tim se aktom po prvi put utvrđuju osnovna pravila hrvatske nomotehnike koja će se primjenjivati pri izradi zakona i drugih akata koje donosi Hrvatski sabor. Pritom se očekuje da će se primjena Pravila na odgovarajući način proširiti i na propise i opće akte koje donose druga tijela središnje državne vlasti (Vlada RH, ministarstva, regulatorne agencije i dr.) kao i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravila su objavljena u Narodnim novinama broj 74/2015. od 3. srpnja 2015., a stupaju na snagu 1. rujna 2015. godine, dokad svi ovlašteni predlagatelji (i stručni nositelji izrade) zakona i drugih akata koje donosi Sabor moraju uskladiti svoje prijedloge s Pravilima.

Pravila možete pronaći ovdje.

Zadnja izmjena: 6. srpnja 2015.