Kazalo pojmova obrađenih u knjizi Nomotehnika

A
adresat 297
adresati (primarni i sekundarni) 33
akcesornost, normativna 364, 372
alineja 193
analogia intra legem 60, 100
analogija (pojam) 60-62; (unutar zakona) 100; (potpuna) 100, 101; (djelomična) 100, 101
aneksi općeg akta, v. dodatci općeg akta
anticipativno izvršavanje ovlasti 355
anticipatory excercise of powers, v. anticipativno izvršavanje ovlasti
apstraktno normiranje 62-64; (apstraktnost) 62; (apstraktna pravna norma) 63; (mjera apstrakcije) 63; (načelno i specijalno) 63; (određena i neodređena apstraktna norma) 64

B
blanketna pravna norma 99
blanketnost 99, 318
brojevi 144-146

C
Camilleri protiv Malte 32
Christmas tree bills 249
cilj općeg akta 251, 252-253, 255-256
computatio civilis 53
Copland protiv Ujedinjenog Kraljevstva 155
corrigendum 170
crtica 193

Č
članak općeg akta (općenito) 184-185; (naslov) 185-186; (misaone cjeline) 187; (grafički prikaz) 187; (dijelovi) 187; (ne više od tri stavka) 187-188; (dopušteni broj stavaka) 188; (stavak) 188-191; (podstavak i točka) 191; (točka) 191-193; (podtočka) 193; (alineja) 193; (broj misli) 194; (najveća složenost) 194; (promjena brojčane oznake prilikom izmjene općeg akta) 367-369

D
delegirani opći akti EU-a 238
dio 195
direktive EU-a – directives 12, 155; (uvodne izjave – recitals) 14, 160-162, 237, 244
dodatci općeg akata 199
državni proračun 17-18
dublete, pravne (popis) 183-184

E
enumerativno normiranje 64-66; (potpuno) 64; (primjerično) 64, 139-140; (enumeracija osnovnih činjenica) 64-65; (izričaj) 139-140
exceptio illegalitatis, v. iznimka nezakonitosti

F
falsa nominatio 7, 129, 212-213

G
gentelmen’s agreements 8
glava 195-196
glavni dio općeg akta 199
Goldwaage, v. normiranje (odvagnuće pojmova)

H
hijerarhija općih akata, v. opći akt (hijerarhija)
horizontalni učinci općih akata EU-a 243-244

I
infringement 5-6
ispravak općeg akta (pojam) 375; (vrsta akta) 375; (pravna narav) 375; (test) 375; (praksa Hrvatskoga sabora) 378; (meritum) 378; (smisao) 378; (postupak izrade) 379; (objava) 380; (navođenje ispravljenog) 380; (pročišćeni tekst) 381; (manipulacije) 381
ispravak općeg akta 230
isto se izražava istim 24, 36
iznimka nezakonitosti 337
izvještaj, v. završni račun
izvršna klauzula 202, 304; (fakultativne) 304; (obligatorne) 304; (rokovi za ispunjenje) 335-336

J
javna objava 351
jedna misao – jedna rečenica 39, 147
jednostavnost 44
jezik (aktualnost) 111; (suvremenost) 111-113; (osnovno sredstvo redaktora) 114; (kolokvijalni ) 114-115; (podnesak) 115; (pravne struke) 115; (nedvosmislenost) 115; (interpunkcijski znakovi) 118-119; (moći i morati) 119; (smjeti i moći) 119-121; (izražavanje kogentnosti i dispozitivnosti) 121-124; (biti dužan i morati) 122-123; (dužnost) 122-123; (trebati) 123; (valjati) 123; (po potrebi) 123; (vrijediti) 125; (dosljednost) 125; (fikcija) 125-126, 128-129; (oboriva predmnijeva) 126-128, 129; (neoboriva predmnijeva) 128, 129; (uvjet i pretpostavka) 129-131; (alternativa) 131, 134-137; (kumulacija) 132-134, 134-137; (i/ili) 134-135; (, odnosno) 135-137; (, tj.) 137; (solidarnost) 137-138; (ograničenja, izuzetci, iznimke) 138-139; (enumerativno normiranje) 139-140; (u pravilu) 140-141; (trajni i svršeni glagoli) 141-142; (pokazne zamjenice) 142; (sastavni veznici i i te) 142-143; (u slučaju i u slučajevima) 143-144; (brojevi) 144-145; (datumi) 145; (novčani iznosi) 145-146; (sadašnje i buduće vrijeme) 146; (nelogičnosti) 146; (jedna misao u jednoj rečenici) 147; (kratkoročno ljudsko pamćenje) 147
jezik prava EU-a 157-158

K
kaznene odredbe (pojam) 312; (normiranje) 312-313; (načelo zakonitosti) 313-314; (načelo pisanog zakona) 314-315; (načelo zabrane analogije) 315; (načelo određenosti zakonskog opisa) 315-316; (prenormiranost) 315-318; (načelo zabrane povratnog djelovanja) 317; (tehnike normiranja) 317; (tehnika upućivanja) 319; (praktične preporuke) 319-322; (načelo razmjernosti) 320; (vrsta i mjera sankcije) 320; (sustav relativno određenih kazni) 220; (kombinacija tehnika normiranja) 321
kodifikacija 382
kolizija izvora međunarodnog prava 9
konstituirajuća sjednica kolegijalnoga tijela 209-210
kratica 208
kratkoća 44

L
latinske sentencije 50
latinski jezik 50
latinsko nepravno nazivlje 50-51
latinsko pravno nazivlje 49-50
leges saturae 249
lex Caecilia Didia 249
lex generalis 26, 29, 33, 52, 101, 201, 264, 279, 283, 305
lex imperfecta 124
lex perfecta 124
lex posterior derogat legi priori 9, 341
lex specialis 26, 52, 101, 201, 264, 279, 283
lex specialis derogat legi generali 9

M
metode normiranja (pojam) 56-57; (standardnost metoda) 57; (specijalno normiranje) 57-59; (normiranje tipičnih situacija) 59-62; (apstraktno normiranje), v. apstraktno normiranje; (enumerativno normiranje), v. enumerativno normiranje; (normiranje uporabom pravnog standarda) 66-67
metodologija 305
mišljenja EU-a 238
multi-purpose bills 249
međunarodni ugovori (pojam)7-8; (vrste) 8-9; (dvostrani) 8; (višestrani) 8; (mnogostrani) 8, (u pisanom obliku) 8; (koji nisu u pisanom obliku) 8; (ugovori – pogodbe) 8; (ugovori – zakoni, tj. uglavi) 8; (vezanost) 10; (vezanost RH) 10-11
međunarodno običajno pravo 8-9; (opće) 9; (partikularno) 9; (lokalno) 9

N
načela normiranja (određenost) 389-390; (apstraktnost) 390; (preciznosti) 390; (univerzalnosti) 390; (primjena na buduće slučajeve) 390; (ustavnost i zakonitost) 390; (javnost) 391; (jasnoća normativnog jezika i stila) 391; (dosljednost) 391; (povezanost i usklađenost pravnog poretka) 391
načelo (ustavnosti) 5, 201; (razumno potrebne normativne intervencije) 31; (minimalnog uređenja osnovnih pitanja) 32; (jednakog tretmana) 36; (zakonitosti) 201, 313-314; (proporcionalnosti) 234; (supsidijarnosti) 234; (pisanog zakona) 314-315; (zabrane analogije) 315; (određenosti zakonskog opisa) 315-316; (zabrane povratnog djelovanja) 317; (razmjernosti) 320
načelo u općem aktu (mjesto) 260-262; (izražavanje) 262-264, 266-267, 269-271; (općost) 264, 265, 272; (pravno obilježje) 264; (lex generalis i lex specialis) 264, 272; (u nazivu članka) 266; (kao pravni standard) 267-268; (nabrajanje) 268; (odstupanja, ograničenja, iznimke, izuzetci) 267, 269; (razrada) 269; (u aktima jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave) 272-274
naputak 305
naredba 305
Narodne novine 352
naslov (članka) 184-185; (dijela) 194; (glave) 195; (poglavlja) 196 navođenje općih akata (općenito) 107; (međunarodne organizacije); 236 (međunarodni ugovori) 236-237; (EU) 237-248
naziv akta o izmjeni i dopuni (Ustav RH) 223-224; (zakon) 224; (podzakonski akt) 227; (opći akt jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave) 227-228
naziv općeg akta (pojam i funkcija) 211; (dijelovi i sastavnice) 211; (falsa nominatio) 212-213; (preciznost i jasnoća) 214, 220; (najmanji mogući broj riječi) 214; (kratice i pokrate) 214-215, 231-233; (opisni izričaji) 215; (bit uređenja) 215; (pravni tehnički pojmovi) 217; (posebnost) 217; (zagrade) 218-219; (suvišnosti) 219-220; (pravna praksa) 220; (opći akti jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave) 221-223; (standardni hrvatski jezik) 223; (izmjene i dopune) 223-229; (ispravak) 229-230; (EU-a) 233-236, 237-239; (međunarodnih organizacija) 236-248 nazivi općih akata EU-a (pojam) 223-224; (načelo supsidijarnosti) 234; (načelo proporcionalnosti) 234; (primjeri) 234-236
nazivi ugovora na engleskom jeziku 48
nezakonitost, materijalna i formalna 201
nezakonodavni opći akti EU-a 237-238
nomotehnika (pojam) 1; (u usporednom pravu) 1; (u Republici Hrvatskoj) 1-2
Norme per la disciplina dell’afilliazione commerciale, v. talijanska Pravila o uređenju franšiza
normiranje (pojam i faze) 22, 29, 56-57; (odabir materije) 23; (dosljednost) 24, 25-26; (jednoobraznost) 24; (preciznost određivanja materije koja se uređuje) 26; (svijest o bitnome) 26; (izbjegavanje riječi bez sadržaja) 28; (pripremne radnje) 29; (izbor metode) 29; (doseg) 29-30; (područje javnog prava) 30-31; (područje privatnog prava) 31-32; (preciznost i jasnoća jezika) 32-33, 34; (pravni pojmovi) 34-35, 37; (odvagnuće pojmova, tzv. Goldwaage) 35; (uporabna vrijednost riječi) 36, 37; (nepravne riječi i izričaji) 39; (središnja misao) 39, 41; (normativan stil)
39; (rečenice) 41-43; (iznimke od pravila) 43; (jednostavnost, kratkoća, preciznost) 44, 45, 52-55; (izričaj) 44; (rodna i spolna neutralnost) 45; (strane riječi) 45-49; (pohrvaćivanje) 48; (latinski pojmovi i izričaji) 49-50; (razumljivost) 51; (rokovi i vrijeme) 52-55, 68-69; (upućivanje) 55; (pravila logike) 55, 56; (psihološke zadanosti) 55; (grafička pojavnost norme) 55; (elegancija) 56; (struktura i poredak materije) 56; (metode), v. metode normiranja; (izrijekom i neizričito) 57; (izražavanje analogije) 60; (apstraktnost) 62-63
novela 225-226, 362

O
običajno pravo 57
odjeljak 197
odluka 305
odluke EU-a 237-238
Official Journal of the European Communities, v. Službeni list Europskih zajednica
Official Journal of the European Union, v. Službeni list Europske unije
ograničenja i izuzeća u primjeni općeg akta (doseg) 295; (stručna redakcija) 296; (metoda normiranja) 296; (s obzirom na predmet općeg akta) 296; (s obzirom na adresate) 297-299; (s obzirom na teritorijalnu valjanost) 299-303; (s obzirom na vremensku valjanost) 303
omnibus bills 249
opća načela prava priznata od civiliziranih naroda 9
opći akt (pojam i vrste) 2; (hijerarhija) 3-5, 11, 21
organski zakon 15-16
osnivački ugovori EU-a 12, 246
ovlast 4
ovlaštenja, za donošenje provedbenih općih akata (funkcija) 304; (izvršna klauzula) 304; (uredba Vlade RH za provedbu zakona) 305; (pravilo) 305; (pravilnik) 305; (naputak) 305; (naredba) 305; (pravila) 305; (tehnička pravila) 305; (popis) 305; (program) 305; (odluka) 305; (metodologija) 305; (tarifa) 305; (odredba o roku) 305; (mjesto u općem aktu) 305; (jasen i precizne granice) 306; (stručna redakcija) 306-307, 311; (ovlašteni donositelj) 307-308; (izričaj) 310; (prethodna suglasnost) 310; (prethodno mišljenje) 310; (obveza usklađenja) 310
ovlaštenje 4

P
paragraf 188
podnesak 115
područje primjene općeg akta 251
podstavak i točka 191; (točka) 191-193; (podtočka) 193; (alineja) 193
podstavci 191
podtočka 193
podzakonski akti 21-22; (vrste) 21
poglavlje 196
pojedinačni akti s učincima općih akata 22
pojmovi 274; (određivanje) 274-275; (funkcija) 275-276; (izričaj) 276, 279; (u zakonima) 277-278; (u aktima samouprave) 278; (posebna uređenja) 279; (lex generalis i lex specialis) 279, 283; (katalog) 280-281; (upućivanje na opće kate EU-a) 281-282; (pogrešna praksa) 283-285; (štetnost) 286; (dugačke rečenice) 286; (preporuke) 286-287
pokrata 208, 231-233; (uvođenje i izražavanje) 233
popis 305
posebni propis 257
Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku 12
Poslovnik Hrvatskoga sabora 20
poslovnik predstavničkog tijela 222-223
povratno djelovanje normi 324, 326-377; (tehnika upućivanja) 327; (samo zakoni) 329; (rizik kod temporalnih općih akata) 330-331
pravila 305
pravilnik 305
pravne praznine 32
pravni standard 66-67
pravo EU-a 11; (osnivački ugovori – treaties) 12; (uredbe – regulations) 12; (direktive – directives) 12; (preporuke) 13; (mišljenja) 13; (rezolucije) 13; (provedba u državama članicama) 13, 171
preambula općeg akta (pojam) 200; (sadržaj) 200, 202-208; (Ustav RH) 200; (zakoni) 200, 201; (obvezni sadržaj) 201; (pravni temelj) 202-207; (istinitost pravnog temelja) 204-207; (naziv donositelja) 208-209; (neprihvatljivost pokrate službenih naziva) 208; (naznaka sjednice kolegijalnog tijela) 209-210; (monokratsko tijelo kao donositelj općeg akta) 210; (naziv tijela
predlagatelja, davatelja suglasnosti ili mišljenja) 210-211; (promjena općeg akta) 362; (pročišćeni tekst) 383
preciznost 44
predmet općeg akta 250, 252-255; (jasnoća i preciznost) 255-257; (prilozi i dodatci) 257-260; (ograničenja i izuzeća) 296
predmet uređenja (pojam) 248-249; (sadržaj i funkcija) 249-250, (predmet općeg akata), v. predmet općeg akta
pregled sadržaja općeg akta 251
preporuke EU-a 238
pretpostavka 130
preuzimanje stranih pojmova (općenito) 147-148; (kritičnost) 148; (izbjegavanje deformacije) 148-149; (pripremne radnje) 149; (logika sličnog pravnog poretka) 151; (dosljednost) 152; (hrvatski pojam) 153, 154; (pohrvaćivanje anglizama) 154; (pogreške) 154-155; (pravna stečevina EUa) 154; (stručna redakcija) 155, 171; (nomotehnika EU-a) 155-156
prijelazne odredbe (pojam) 323, 324; (cilj) 323-324; (povratno djelovanje) 324; (vrijeme) 55, 331; (postupovne odredbe) 332-334; (specijalni prijelazni režimi) 334-335; (pravna snaga općih akata) 335; (produljena vremenska valjanost) 336-338
prijevod općeg akta (općenito) 158; (ujednačenost) 158; (izbor glagola i glagolskog vremena) 160-162; (uvodne izjave – recitals) 160-161; (glavni dio općeg akta) 162-165; (pravne dublete – dvojnice) 165-167, 183-184; (višečlani nizovi) 165-167; (triplete) 184, (pokrate) 167-169; (promjene općih akata EU-a) 169-171; (živa pravna uporaba pojma) 171; (stručna redakcija) 171-173, (prividni ekvivalenti ili lažni parovi) 173-175; (genitivni znak) 175-176; (upućivanje na dijelove općeg akta EU-a) 176-183
prilozi općeg akta 199, 257-260; (svrha) 258-259; (pravna snaga) 259-260
pročišćeni tekst općeg akta (pojam) 106, 382; (utvrđivanje sadržaja) 382; (shvaćanje Ustavnog suda RH) 383; (preambula) 383; (naziv) 384; (utjecaj na formalnu strukturu) 384-386; (vidljivost adresatima) 386-387; (izostanak vlastitih prijelaznih i završnih odredaba) 387; (pogreške u pročišćavanju) 388; (nemogućnost ispravka) 389
produljena vremenska valjanost općeg akta 107, 336-338
program 305
promjena općeg akta (pojam) 361; (razlozi) 361; (izmjena) 361, 366; (dopuna) 361, 366; (ukidanje) 361, 366; (način provedbe) 362; (nazivlje) 363; (akt kojim se provodi) 363-364; (akcesornost) 364, 372; (tehnika amandmana) 365; (djelomična) 368-371; (jezik) 372; (dopuštenost) 372; (promjene promjena) 372-373; (konzumirane odredbe) 373
promjena Ustava Republike Hrvatske 7, 224
provedbeni opći akti EU-a 238

R
računanje vremena a die ad diem 53
radni jezici EU-a 149, 157-158
rečenica (glavna) 41; (složena) 41; (pozitivan i negativan izričaj) 42-43; (glagolsko vrijeme) 43
redakcija općeg akta, pravna 22
retroaktivnost, v. povratno djelovanje normi
retroaktivnost, zabrana 317, 326
rodna i spolna neutralnost 45
rodni pojmovi (neutralnost) 287; (ravnopravnost spolova) 287-288; (rod i spol) 289; (neutralnost jezika) 290; (udvostručavanje istoznačnih pojmova) 292
rok (pojam) 68; (preciznost) 52-53, 68; (izražavanje u normi) 88-92; (početak) 68-73; (računanje i duljina) 73-74; (tijek) 75; (tempus continuum) 75, 76; (tempus utile) 75, 76; (mirovanje) 75; (prekid) 75-76; (rok mirovanja) 76; (istek) 76-77; (održanje) 77-78; (označavanje vremenskih jedinica) 78, 88; (u materijalnopravnim i postupovnopravnim odredbama) 78; (strogi i dispozitivni) 78-79; (produljivi i neproduljivi) 79; (početni i završni) 79; (građanskopravni i postupovnopravni) 80; (prekluzivni i instruktivni) 80-83; (zastarni) 83; (subjektivan i objektivan) 71, 83-84; (djelatni i odgodni) 84; (paricijski) 85; (zakonski i sudski) 86-88; (tendencija skraćivanja) 91; (za ispunjenje izvršnih klauzula) 335-336

S
sadržaj općeg akta 250-253
sankcija, pravna 57
Službeni list Europske unije 12, 13; (serije) 13-14; (serija L) 13-14; (serija C) 14; (serija S) 14; (brojevi dokumenata) 14-15; (CELEX broj) 15
Službeni list Europskih zajednica 12
službeno glasilo 352-353
stavak, kao dio članka (općenito) 187-191; (podstavak i točka) 191; (točka) 191-193; (podtočka) 193; (alineja) 193
stavljanje izvan snage 342
struktura općeg akta (pojam) 198; (logika sustava) 198-199; (uvodni dio) 199; (glavni dio) 199; (završni dio) 199
struktura općeg akta, formalna (općenito) 184; (članak) 184-194; (dio) 194; (glava) 195-196; (poglavlje) 196-197; (odjeljak) 197; (shema) 197; (mali opseg općeg akta) 198; (opći akt o promjeni općeg akta) 364-365
supsidijarna primjena 101
sustav relativno određenih kazni 220
svrha općeg akta 251, 254

T
talijanska Pravila o uređenju franšiza 31
tarifa 305
tehnička pravila 305
tehnika amandmana 365
temporalni (vremenski) zakoni 357-359
tempus continuum 53, 55, 75, 76
tempus regit actum 332, 334
tempus utile 53, 54, 75, 76
teritorijalno načelo 300; (ograničenje) 300-30
Test-Achats 247-248
teze općeg akta 249-250
točke, kao dio članka 191-193; (podtočka) 193; (alineja) 193
treaties, v. osnivački ugovori EU-a
triplete, pravne (popis) 184

U
ultraaktivnost, v. produljena vremenska valjanost općeg akta
upućivanje (pojam i funkcija) 98-99; (blanketnost) 99; (analogija) 100-101; (supsidijarna primjena) 101; (unutarnje i vanjsko) 103-104; (precizno i opisno) 104-106; (identifikacijom općeg akta) 106-107; (citiranjem općeg akta) 107; (strogo) 107, 111; (klizeće) 108-111; (akti koji su prestali važiti) 111; (serijsko) 111; (cirkularno) 111
Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na vrijeme, datume i rokove (izvornik) 92-95; (hrvatski) 95-98
uredba Vlade RH za provedbu zakona 305
uredbe EU-a – regulations 12, 155, 237, 244
uredbe iz nužde, v. uredbe Predsjednika RH sa zakonskom snagom
uredbe Predsjednika RH sa zakonskom snagom 19-20, 22
uredbe Vlade RH na temelju zakonske ovlasti 18-19, 22
Ustav Republike Hrvatske 5-6
ustavna stanka 19
Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske 7
ustavni zakon s pravnom snagom ustava 6-7
ustavni zakoni koji nemaju pravnu snagu ustava 16-17, 212
uvjet 129-130
uvodni dio općeg akta 199
uzance 57

V
vertikalni učinci općih akata EU-a 243-244
visibility 235
vrijeme, v. rok; v. prijelazne odredbe

Z
zabrana retroaktivnosti 317, 326; (iznimka) 326-327; (zahtjev iz Poslovnika Hrvatskoga sabora) 327
zakon – božićno drvce 249
zakon 15, 213
zakon o dopunama 224-225
zakon o izmjenama 224-225
zakon o izmjenama i dopunama 224-225
zakoni koji se samo nazivaju ustavni zakoni 7
zakonik 2, 213
zakonodavni opći akti EU-a 237-238
završne odredbe (cilj) 340; (lex posterior derogat legi priori) 341; (stavljanje izvan snage) 342; (djelomično ukidanje) 345; (pravna narav) 345; (prestanak važenja) 345-346; (mjesto u općem aktu) 347; (stupanje na snagu) 347-351, 354, 357-359; (o objavi) 351-354; (nastupanje pravnih učinaka) 360-361
završni dio općih akata (pojam i dijelovi) 199, 322; (prijelazne odredbe) 322, 323; (završne odredbe) 322; (izostanak) 324-325; (mjesto u općem aktu) 325; (ograničeno trajanje) 325; (povratno djelovanje) 325-329
završni račun 17