Sadržaj knjige Nomotehnika

PREDGOVOR

RIJEČ AUTORA

1. UVOD

2. HIJERARHIJA OPĆIH AKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ
2.1. Općenito o hijerarhiji općih akata u Republici Hrvatskoj
2.2. Ustav Republike Hrvatske
2.3. Ustavni zakoni s pravnom snagom Ustava Republike Hrvatske
2.4. Promjene Ustava Republike Hrvatske
2.5. Međunarodni ugovori
2.6. Opći akti Europske unije
2.7. Zakoni
2.8. Organski zakoni
2.9. Ustavni zakoni koji nemaju pravnu snagu ustava
2.10. Državni proračun
2.11. Uredbe Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti
2.12. Uredbe Predsjednika Republike Hrvatske sa zakonskom snagom
2.13. Poslovnik Hrvatskoga sabora
2.14. Podzakonski akti
2.15. Pojedinačni pravni akti koji imaju učinke općih akata

3. NORMIRANJE U OPĆIM AKTIMA
3.1. Odabir materije koja se uređuje
3.2. Određivanje mjere (obujma) pravnog uređenja
3.3. Normiranje
3.3.1. Opća pravila normiranja
3.3.2. Struktura i poredak sadržaja prilikom normiranja
3.3.3. Metode normiranja

4. ROKOVI I VRIJEME U OPĆIM AKTIMA

5. UPUĆIVANJE U OPĆIMA AKTIMA

6. JEZIK U OPĆIM AKTIMA

7. PREUZIMANJE POJMOVA U DOMAĆE OPĆE AKTE IZ STRANIH PRAVNIH POREDAKA

8. FORMALNA STRUKTURA OPĆEG AKTA

9. STRUKTURA OPĆEG AKTA
9.1. Pojam strukture općeg akta
9.2. Pravilna struktura i način njezina postizanja pri izradi općeg akata
9.3. Dijelovi općeg akta
9.4. Preambula
9.4.1. Pravni temelj u preambuli općeg akta
9.4.2. Naziv tijela u preambuli općeg akta
9.4.3. Naznaka sjednice kolegijalnoga tijela u preambuli općeg akta
9.4.4. Naziv tijela koje je predložilo donošenje akta ili koje u postupku donošenja akta daje suglasnost ili mišljenje
9.5. Naziv općeg akta
9.5.1. Općenito o nazivu općeg akta i njegovim dijelovima
9.5.2. Izričaj naziva općeg akta
9.5.3. Naziv općeg akta kojim se mijenja i dopunjuje drugi opći akt
9.5.3.1. Naziv općeg akta kojim se mijenja Ustav Republike Hrvatske
9.5.3.2. Naziv općeg akta kojim se mijenja zakon
9.5.3.3. Nazivi ostalih općih akata kojima se mijenjaju podzakonski opći akti
9.5.3.4. Naziv općeg akta kojim se mijenjaju statuti jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave te poslovnici njihovih predstavničkih tijela
9.5.4. Naziv ispravka općeg akta
9.5.5. Pokrate naziva općih akata
9.5.6. Nazivi općih akata Europske unije
9.6. Navođenje pravnih akata međunarodnih organizacija
9.6.1. Navođenje međunarodnih ugovora
9.6.2. Navođenje pravnih akata Europske unije (sekundarni izvori prava)

10. PREDMET UREĐENJA OPĆIH AKATA

11. NAČELA U OPĆIM AKTIMA

12. POJMOVI U OPĆIM AKTIMA

13. RODNI POJMOVI U OPĆIM AKTIMA

14. OGRANIČENJA I IZUZEĆA U PRIMJENI OPĆIH AKATA
14.1. Ograničenja i izuzeća u primjeni općih akata s obzirom na predmet općeg akta
14.2. Ograničenja i izuzeća u primjeni općih akata s obzirom na adresate
14.3. Ograničenja i izuzeća u primjeni općih akata s obzirom na teritorijalnu valjanost
14.4. Ograničenja i izuzeća u primjeni općih akata s obzirom na vremensku valjanost

15. OVLAŠTENJE ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH OPĆIH AKATA

16. KAZNENE ODREDBE U OPĆIM AKTIMA

17. ZAVRŠNI DIO OPĆIH AKATA

18. PROMJENE OPĆIH AKATA

19. ISPRAVCI OPĆIH AKATA

20. PROČIŠĆENI TEKST OPĆEG AKTA

21. ZAKLJUČAK

22. OGLEDAN PRIMJER STRUKTURE OPĆEG AKTA

KRATKI ŽIVOTOPISI AUTORA I SURADNIKA